Tekstboks: Fjordkrogen

Fiskeklub for dem der har tid om dagen.

 

Vedtægter for Fiskeklubben Fjordkrogen.

 

 

                                  § 1. Navn og hjemsted:

 

Foreningens navn er, Fiskeklubben Fjordkrogen

Foreningen har hjemsted i Frederikssund Kommune.

 

 

                                  § 2. Foreningens formål:

 

Foreningens formål er for, at varetage fælles interesser for lystfiskeri for personer i den 3. alder.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

                                        § 3. Foreningens drift:

 

Foreningens drift finansieres ved Kontingent.

Et eventuelt overskud skal hensættes til investering af materialer til brug for medlemmerne.

 

 

                                        § 4. Medlemmer:

 

Foreningen er åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest ultimo marts måned. 

 

                                        § 5. Kontingent:

 

 Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

 

 

                                        § 6. Foreningens ledelse:

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Foreningens daglige drift ledes af en valgt bestyrelse der omfatter 5 personer.

 

                                        § 7. Generalforsamlingen:

 

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 

Valg af dirigent. Dirigenten vælges af forsamlingen og må ikke være medlem af
           bestyrelsen.

Formandens beretning

Fremlæggelse af foreningens regnskab

Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

Indkomne forslag.

Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til bestyrelsen
    a: Valg af formand, vælges for 2 år
    b: Valg af bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år
    c. Valg af suppleant, vælges for 1 år                           

Valg af revisor, vælges for 1 år
           a: Valg af revisorsuppleant, vælges for 1 år

 Eventuelt.

 

 

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan stemmes ved fuldmagt.

 

Generalforsamlingen indkaldes på mail, opslag eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst fire ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uge før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.


Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 25 % af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Den foreslåede dagsorden vedlægges.

 

 

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:

 

Bestyrelsen består af 5 personer. Suppleanten kan uden stemmeret deltage bestyrelses-møderne.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved den første generalforsamling vælges formanden og 2 medlemmer for en periode af 2 år og 2 medlemmer for en periode af 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv for øvrige poster..
Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.

 

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:


Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

                                                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger regnskabsår (kalenderåret).

 

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

Arsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

 

§ 11. Tegningsret:

 

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren for bestyrelsen.

 

§ 12. Vedtægtsændringer:

 

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Kultur & Fritid i Frederikssund Kommune, for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

 

§ 13. Ophør:

 

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægts­ændringer.

 

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til sportsfiskernes junior afdeling under Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling. Frederikssund den 24. november 2010.